پژوهانه

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص پژوهانه

یکی از برنامه های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در حمایت از آن دسته از محققان تراز اولي که شرايط اعطاي کرسي پژوهشي بر اساس دستورالعمل مصوب را درارا نبوده اما دارای مدارج علمي بالا و برنامه راهبردي پژوهشي مناسب دريافت پژوهانه (گرنت) هستند، اعطای پژوهانه یا گرنت پژوهشی می باشد. در حال حاضر این پژوهانه به دو شکل ملی و بین المللی به شرح زیر اعطا می گردد.
پژوهانه (گرنت) ملی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی شاغل در دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل کشور اعطاء می‌شود.
پژوهانه (گرنت) بین المللی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی خارج از کشور اعطاء می‌شود. این دست از پژوهشگران و فناوران می‌بایست در سازمان‌ها، دانشگاه‌ و یا مراکز پژوهشی معتبر وزارت علوم شاغل باشند.