درباره مدیریت فرهنگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیر فرهنگی

دکتر سید یحیی میرافضلی
سمت : مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

شماره تماس :۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۴

مدیران فرهنگی سابق

نام ونام خانوادگی تاریخ مدیریت
مهدی حسنی متیناز مرداد 89 تا مهر 91
محمود وهابیاز آبان 88 تا مرداد 89
مهدی پورغلامعلیاز مرداد 85 تا آبان 88
مهدی ضیاالدینیاز مهر83 تا آبان 84
غلامرضا روحانیاز اسفند 79 تا مهر 83
کورس خوشبختاز آذر 75 تا اسفند 79