مجمع دانشجویان عدالتخواه

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

امروز سر آغاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله عدالت است . دانشجوی جوان اگر چه خود برخاسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف های طبقاتی به عنوان یک آرزوی بزرگ می نگرد. این احساس و انگیزه در دانشجو پرارج و مبارک است و میتواند پایه ی قضاوت ها و برنامه های عملی او برای حال وآینده باشد. پرچم عدالتخواهی را همواره پیامران الهی و پیروان راستین آنان بردوش کشیده اند، مطالبه ی عدالت هرگز منسوخ نمی شود واز اول تاریخِ  تا به امروز ادامه دارد.  عدالت طلبی تنها سر دادن شعارهای عدالت خواهی نیست و یا اینکه همواره رودروی کسانی قرار بگیریم و بگویم شما عدالت طلب نیستی بلکه وظیفه ی ما تصمیم سازی و گفتمان سازی برای جامعه است تا به نقطه ای برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن طراحی شود و در دستگاه های اجرایی فرصت پیاده شدن پیدا کند و ساز وکارها، آدم ها، مهره ها، قلم به دستان و امضا کنندگان با بی اعتقادی و یا کم حوصلگی از آن دوری نکنند. مطالبه ی عدالت و نقد نه فقط به نظام ضربه نمی زند بلکه آن را نیز تقویت می کند.)مَن اَصبحَ ولَم یَهتِمُّ باِمورِالمُسلمین فَلیسَ بمسلم : هر کس صبح کند و به امورمسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست(. نه این که ثوابش کم باشد و یا دینش مشکل کوچکی داشته باشد، مسلمان نیست.نگاه ما به دین نگاه کاریکاتوری نیست، دین همه دین است. دینِ حضور یافته در اجتماع، دینِ همراه با سیاست،دینی که در برابرِ ظلم وفساد وتبعیض بایستد، دین مبارزه با ظلم وظالم، دینِ طرفدار محرومین. نگاه ما به بخش مغفول افتاده ی دین، یعنی عدالتخواهی است. ما اعتقاد نداریم که باید یکجا بنشینیم وتسبیح به دست بگیریم و نماز بخوانیم و به دیگر امور کاری نداشته باشیم. عدالتخواهی اولویت ما نیست، اولویت در طول زمان تغییر می کند.عدالت ارزشِ تمام ارزش هاست، غایتِ ارسال پیامران است، نتیجه مبارزات تمام بزرگان عالم است. عدالتخواهی سبک زندگی ماست و دریچه نگاه ما به مسائل مختلف، از جمله مسائل شخصی، سیاسی، اجتماعی اقتصادی و ...

عدالتخواهی ما براساس شعارها و آرمان ها و مبانی انقلاب است.یعنی رفع گرسنگی و تبعیض و شرک و کفر، یعنی مبارزه با ظلم و استکبار؛ چه استکبار خارجی چه استکبار داخلی که همان باندهای قدرت و ثروت هستند. بعضی می خواهند با برچسب تندروی ، عدالتخواهی را متهم و محکوم کنند. عدالتخواهی تندروی نیست، حق گرایی است، توجه به حقوق آحاد مردم است، جلوگیری از ویژه خواری و تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است. مانیفست فکری ما کتابها، صحبتها و خطبه هایی است که برای اعضای مجمع ضروری است مانند خطبه منا امام حسین، تفکر عمیق در زیارت عاشورا، صحیفه امام خمینی، بیانات حضرت آقا، شهید بهشتی، شهید مطهری و ... میباشید. ما پیاده نظام گروه ها و جناح های مختلف نیستیم. ما نیامده ایم که طرفداری از یک جناح و گروه کنیم و یا آنهارا تخریب کنیم، نیامده ایم که هر ریش دار یقه بسته را حمایت کنیم و علیه بی ریش ها کار کنیم.  دعواهای زرگری را قبول نمی کنیم. اختلاف و بحث های سیاسی ای که مبنا و ریشه ندارد و فقط توی سروکله هم زدن است را قبول نداریم. باید بحث ها ریشه در اعتقادات و مبانی داشته باشد. جناحی به قضایا نگاه نمی کنیم و فکول کراواتی چپ و یقه بسته راست را نمی فهمیم  مسئله باید انقلاب باشد نه مسئله چپ و راست، ما تقسیم بندی چپ و راست را بی ریشه می دانیم. تقسیم بندی کاذب مردم و توده را درگیر مسائل بی خود می کند و آنها را به جان هم می اندازد و انرژی شان را می گیرد. تقسیم بندی باید براساس اسلام باشد. تقسیم بندی باید فقر وغنا باشد، مستضعف و مستکبر باشد. ظالم و  مظلوم باشد.

هیچ کس برای ما تقدس ذاتی ندارد . چه آخوند عمامه به سر باشد، چه دکتر و پروفسور و چه فردی دیگر؛ یک فرد معمولی که برای عدالت و بسط عدالت کار می کند برای ما با ارزش تر از کسی است که ادعای دین دارد اما در جهت عدالت کار نمی کند و یا در عمل مخالف آن است.

به سراغ کارهایی می رویم که روی زمین مانده و مغفول است و یا کسی توان انجام آن را نداشته و یا ندارد. دنبال هرکاری و یا کارهای گزارش پرکن نیستیم. براساس اولویت تصمیم می گیریم و وظیفه اصلی خود را تبیین اسلام ناب و گفتمان سازی جنبه های مختلف آن و مطالبه ی آن است. البته ما فقط حلقه ی دانشجویی این تفکر هستیم و در زمینه های دیگری نیز فعالیت داریم که از رویش ها و برکات جنبش دانشجویی عدالتخواه بوده اند. از جملهبرنامه ثریا، پژوهشکده ایتان، مرکز گام )گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی( و دفتر مطالعات جبهه فرهنگی وتشکل بین المللی امت واحده...

دبیر

سعید خلیفه