فهرست انجمن‌های علمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

لیست انجمن‌های علمی

ردیفنام انجمندبیراستاد مشاور
1شیمی کاربردیمحدثه آخوندیدکتر مسعود روحانی
2علوم و قرآن حدیثزهرا کرمیدکتر ابوذر پورمحمدی
3ریاضیریحانه شهرکیدکترساحلی
4نانو تکنولوژیامیرحسین گل محمدیدکتر حسن هاشمی پور
5بازی های رایانه ایعلی فصیحی هرندیدکتر فهیمه دباغی
6مهندسی عمرانامین بهمندکتر رسول معمارزاده
7زبان وادبیات انگلیسیمحمدطاها سنجریدکتر اکبر عباسی
8مهندسی آبامین ابراهیمیدکتر حسین ریاحی مدوار
9گیاهپزشکینرگس محمودیدکتراعظم زین الدینی
10علوم ورزشیمحمد طحانیدکتر ایمان فتحی
11حسابداریشیما ایرانپوردکتررضاغلامی
12علوم باغبانیاویس احمدیدکتر ناظوریی
13تولیدوژنتیک گیاهیامیرحسین میرزاییدکتر سید احمد حسینی
14زبان وادبیات فارسیزینب جهان بیگیدکتر جلیل شاکری
15مهندسی شیمیسیما سلیمانیدکترسیدمحمدصادق حسینی
16مهندسی کامپیوترناهید عبداللهیدکترمجتبی صباغ جعفری
17رباتیکعباس محمدرضاخانیدکتر مصطفی داناییان
18علوم ومهندسی خاکفاطمه کاشفی نژاددکترغلامی
19فیزیک مهندسیمحمدرضا عابدیدکتر فروزش فرد
20حقوقعرفان امیررضاییدکتر غالب قدیری
21مهندسی برقامیررضا ابراهیمیدکتر حسین قیومی زاده
22فیزیک اتمیزهرا مروجدکتر سید یحیی میر افضلی
23مهندسی معدنرضا دهشیریدکترسید امین موسوی
24فلسفه وکلام اسلامیامیرحسین کافیدکترمریم پوررضا قلی
25انرژی های نوخسرو طاهازادهدکترسیدمحمدباقرمرعشی
26مدیریتمهدی پوربهاءالدینیدکترمهدی دهقانی سلطانی
27مهندسی مکانیکعادل مصدقدکترمحمد شفیعی دهج
28زبان شناسیعاطفه السادات پالیزدکتر حسین بازوبندی
29مطالعات ترجمهمحمدرضا کشاورزدکتر سمیه دل زنده روی
30آمار و کاربرد هانجیبه بچاقچیدکتر لیلا جباری
31نجوممهسا کامیابدکتر اروین روان پاک
32علوم کامپیوترعلیرضا نوریدکتر محمدصادق محققی
33زبان وادبیات عربمهدیه ایرانمنشدکترسید مرتضی صباغ جعفری
34اقتصادمریم افصحیدکترعباس معمارزاده