معاونین سابق

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونین سابق فرهنگی واجتماعی

ردیفنام و نام خانوادگیشروعپایان
1دکتر محمد علی دهقان13701379
2دکتر مهدی مصباح13791381
3دکتر محمد ابراهیمی13811384
4دکتر حمزه ایزدی13841387
5دکتر سهیلا فغفوری13871389
6دکتر سید مهدی بیضایی13891390
7دکتر مصطفی هادوی نژاد13901393
8دکتر مجید فصیحی هرندی13931397