نام طرح: جذب استندآپ كمدين ( آبان 1401)

photo_2022-12-24_14-32-04

نام طرح: كارگاه استندآپ كمدين (آذر 1401)

photo_2022-12-24_14-32-02