کرسیهای‌ نظریه‌پردازی

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص‌‌ کرسیهای‌‌ نظریه‌پردازی

نظریه به بیان ساده، غیر دقیق و مقدماتی شرح و بیانی از یک پدیده است، توصیفی از روابط بین پدیده­ها یا تشریحی از علل یا عوامل یک پدیده است. نظریه، بیان روابط بین دو یا چند پدیده است. یک نظریه علی به بیان روابط علی و معلولی بین پدیده ها می پردازد و یک نظریه توصیفی شرح و تفصیلی از یک یا مجموعه ای از پدیده ها را بیان می کند. پس نظریه یک نظر یا ایده است؛ به همین سادگی؛ اما نه به این آسانی! هر چند که جوهرۀ نظریه را به همین سادگی می­توان بیان کرد اما نباید به این تعریف ساده اکتفا کرد. نظریه یک جمله است که برای توضیح پدیده ها به بیان روابط و قانون مندی بین آنها می پردازد. به بیانی کاملتر، نظریه مجموعه بیاناتی است که منظم، سامان­یافته و به هم مرتبطند. مجموعه­ای از اظهارات و جملات است که یک پدیده یا پدیده هایی را برای ما تشریح و تبیین می­کند. ارتباط و پیوستگی و سامان­مند بودن این مجموعه جملات بسیار مهم است. نظریه ها پلی بین زبان و تجربه هستند.

  • آیین‌نامه طرح

  • شیوه‌نامه امتیازدهی

  • فرم پیشنهادیه

  • فرم داوری

  • گردش کار