نشریه رصد

معاونت پژوهش و فن آوری

نشریه رصد شماره ۳۷ -دی ۱۴۰۱ ویژه ایام فاطمیه

file name : resad37-dey1401.pdf
file size : 3 MB
دانلود

نشریه رصد شماره ۳۶ – آذر ۱۴۰۱

file name : resad36-9-1401.pdf
file size : 3 MB
دانلود

نشریه رصد فروردین ۱۴۰۰

file name : rasad-1-1400-.pdf
file size : 23 MB
دانلود

نشریه رصد خرداد ۹۸

file name : 98-3-rasad.pdf
file size : 8 MB
دانلود

نشریه رصد دی ۹۷

file name : 97-10-rasad.pdf
file size : 10 MB
دانلود

نشریه رصد آبان ۹۷

file name : 97-8-rasad.pdf
file size : 5 MB
دانلود

نشریه رصد مهر۹۷

file name : 97-7-rasad.pdf
file size : 1 MB
دانلود

نشریه رصد اردیبهشت ۹۷

file name : 97-2-rasad.pdf
file size : 3 MB
دانلود

نشریه رصد نیمه دوم بهمن ۹۶

file name : 96-11-rasad.pdf
file size : 2 MB
دانلود

نشریه رصد نیمه دوم دی ۹۶

file name : 96-10-rasad.pdf
file size : 1023 KB
دانلود

نشریه رصد نیمه دوم آذر ۹۶

file name : 96-9-2-rasad.pdf
file size : 2 MB
دانلود

نشریه رصد نیمه دوم آذر ۹۶

file name : 96-9-rasad.pdf
file size : 3 MB
دانلود